OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti RedBird s.r.o.
se sídlem Rybníky 76, 672 01
identifikační číslo: 170 70 660
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka128455

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RedBird s.r.o., se sídlem Rybníky 76, 672 01, identifikační číslo: 170 70 660, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka128455(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).
2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém i anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém i anglickém jazyce.
4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

1. Zboží může být objednáno na základě osobní nebo telefonické dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Na základě této dohody zašle prodávající kupujícímu Zakázkový list, kde budou uvedeny skutečnosti na kterých se obě strany dohodly. Objednávka se stává závaznou po vzájemném potvrzení Zakázkového listu a po zaplacení 50% zálohy z ceny produktu.
2. Zboží může být rovněž objednáno pomocí poptávkového formuláře na webové stránce www.redbirdinstruments.cz, jejímž provozovatelem je společnost RedBird s.r.o. Poté co kupující odešle vyplněný poptávkový formulář, prodávající mu na uvedenou kontaktní adresu zašle vyplněný Zakázkový list dle požadavků. Objednávka se stává závaznou po vzájemném potvrzení Zakázkového listu a po zaplacení 50% zálohy z ceny produktu.
3. Zakázkový list obsahuje:
a. specifikace objednávaného produktu
b. údaje o kupujícím a prodávajícím
c. způsob úhrady a cenu objednávaného produktu
d. způsob a cenu doručení objednávaného produktu
e. dodací lhůtu
4. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Uvedené údaje je kupující při jakékoliv jejich změně v průběhu výroby zboží povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nenese zodpovědnost za jejich správnost.
5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
6. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a. v hotovosti
b. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2102187856/2010, vedený u společnostiFio banka, a.s.(dále jen „účet prodávajícího“)
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. Pro uzavření závazné objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohovou platbu ve výši 50 % z celkové kupní ceny zboží. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu daňový doklad na přijatou zálohovou platbu.
4. Splatnost zálohové faktury je pět dní od vystavení faktury.
5. Po zhotovení produktu je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu na zbývající část celkové ceny. Splatnost této faktury je pět dní od vystavení.
6. Předání hotového produktu se uskuteční po doplacení celkové kupní ceny, případně souběžně s platbou, platí-li kupující v hotovosti.
7. Společnost RedBird s.r.o. je plátcem DPH.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že záloha ve výši 50 % z celkové kupní ceny zboží je nevratná.
2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
3. Bez udání důvodu nelze vracet zboží vyrobené na zakázku (upravené dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu) U zboží vyrobeného na zakázku (zboží upraveného podle přání nakupujícího nebo pro jeho osobu) má nakupující právo do 14 dnů od uzavření odstoupit od smlouvy a to pouze v případě, že po dohodě obou stran nezačal prodávající pracovat na realizaci objednávky. V případě obdržení zboží na zakázku nelze zboží vracet bez udání důvodu. Takové zboží může nakupující pouze reklamovat, nesplňuje-li domluvené parametry nebo vykazuje-li jiné vady.
4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Standardní dodací lhůta je 3 měsíce od potvrzení Zakázkového listu a od zaplacení Zálohové faktury. Dodací lhůtu lze upravit po vzájemné dohodě obou stran.
2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6. V případě osobního převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat správnost zboží a jakékoliv případné závady nebo nesrovnalosti ihned oznámit prodávajícímu.
7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly na základě Zakázkového listu
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému
d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí a kupující má nárok na bezplatný servis, který Prodávající provede po dohodě s kupujícím.
3. Záruční doba je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Pro uplatnění záruční opravy je potřeba předložit pořizovací doklad (např. Zakázkový list, faktura). V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
4. Nemá-li zboží vlastnosti sjednané na základě Zakázkového listu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Vyřizování stížností a dotazů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
3. Kupní smlouva (Zakázkový list, faktura) včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v tištěné i elektronické podobě a není volně přístupná.
4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Rybníky 76, 672 01, adresa elektronické pošty: redbirdinstruments@email.cz, telefon: +420 721 481 350